การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85/2557
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85/2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณพรณรงค์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ ต่อ 105 หรือ คุณสุภาณี ปิ่นอนงค์ ต่อ 106