การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น..
ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุจินตนา จำปีศรี ต่อ 351 หรือ
คุณยศไกร รุจิพงษ์วาที ต่อ 160