การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87/2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 86/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 3. งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)
 11. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุจินตนา จำปีศรี ต่อ 351 หรือ
คุณรัฐภูมิ ตันติวีรสุต ต่อ 107