การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 86/2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 86/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณบัลลังก์ แก้วปานกัน ต่อ 104 หรือ
คุณณภัค นุ่มนวล ต่อ 149