การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 1. แผนที่สถานที่ประชุม
 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QRCode
 3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 4. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการ
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก.
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
 10. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 11. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 12. ข้อบังคับของบริษัท
 13. การออกเสียงลงคะแนน
 14. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
 15. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566
 16. แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ นางสาววลัยพัชร์ วงศ์สุนทร โทร : 02-233-6920 ต่อ 104