การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94/2566

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94/2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1)
เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 1. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบQR Code
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการ
 3. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี BUI
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัท
 7. การออกเสียงลงคะแนน
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ ข
 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ ค
 11. การใช้QR Code
 12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี2565
บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ นางสาววลัยพัชร์ วงศ์สุนทร ต่อ 104 หรือ นางสาวปิลันธนา มาลา ต่อ 106