การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1)
เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2565
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 8. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (PDPA)
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. การใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 14. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ นายบัลลังก์ แก้วปานกัน ต่อ 160 หรือ นางสาวปิลันธนา มาลา ต่อ 106 หรือนางสาววลัยพัชร์ วงศ์สุนทร ต่อ 104