การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92/2564

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1)
เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92/2564
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ต่อ 351 หรือ นางสาวปิลันธนา มาลา ต่อ 106