การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562

 

 

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)

เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 

1.       หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562

2.       สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561

3.       งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561

4.       นิยามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.       รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6.       ข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง

7.       ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8.       ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9.       แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10.     หนังสือมอบฉันทะ

 

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ต่อ 351 หรือ           

นายขวัญประชา อึ่งพวง ต่อ 105