การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น..
ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2)
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560
 3. งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และการกำหนดสินจ้างประจำปี 2561
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)
 12. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุจินตนา จำปีศรี ต่อ 351 หรือ
คุณยศไกร รุจิพงษ์วาที ต่อ 160