การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุภาณี ปิ่นอนงค์ โทร.0-2233-6920 ต่อ 106 หรือ คุณพรณรงค์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ ต่อ 105