การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84/2556
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุภาณี ปิ่นอนงค์ โทร.0-2233-6920 ต่อ 106 หรือ คุณเจริญ ทัศน์พีรพันธ์ ต่อ 354